Medzinárodná súťaž
"Najlepšie publikácie o horách"

Súťaž "Najlepšie publikácie o horách"

Pravidlá súťaže

6. MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ
NAJLEPŠIE PUBLIKÁCIE O HORÁCH, 2021

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Organizátormi 6. MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE NAJLEPŠIE PUBLIKÁCIE O HORÁCH, ďalej len „súťaž“, sú:
– Centrálne stredisko horskej turistiky (COTG) PTTK v Krakove,
– Veľtrh v Krakove s. r. o.,
– Vydavateľstvo Karpaty – Andrzej Łączyński v Krakove.
2. Cieľom súťaže je propagovať publikácie v poľštine a iných jazykoch o poľských a svetových horstvách, ako aj iné publikácie týkajúce sa horskej tematiky – v súlade s pravidlami súťaže.
3. Účasť v súťaži je pre prihlasujúceho publikácie bezplatná a nespája sa s úhradou registračného poplatku.
4. Členmi súťažnej poroty sú predstavitelia:
– Centrálneho strediska horskej turistiky PTTK v Krakove,
– Veľtrhu v Krakove s.r.o.
– Vydavateľstva Karpaty.- Andrzej Łączyński v Krakove.
– Komisie horskej turistiky Predstavenstva spolku PTTK,
Organizátori súťaže pripúšťajú možnosť rozšíriť porotu o autorov a vydavateľov publikácií s touto tematikou, alebo o predstaviteľov firiem a organizácií, ktoré majú spojitosť s horami.
5. Patronát nad súťažou prevzali:
– predseda Predstavenstva Poľského turisticko-vlastivedného spolku PTTK,
– predseda predstavenstva knižného veľtrhu v Krakove s. r. o.
– predseda Malopoľskej turistickej organizácie.
6. Termín súťaže každý rok súvisí s termínom Medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove a slávnostné stretnutie s účastníkmi šiesteho ročníka súťaže sa uskutoční počas 24. medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove prebiehajúceho v dňoch 14-17 októbra 2021 v Hale EXPO, ulica Galicyjska 9 v Krakove.
7. Súťažné publikácie z 5. a 6. súťaže budú prezentované na výstave v rámci 24. medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove vo vyhradenej časti výstavného stánku Centrálneho strediska horskej turistiky (COTG PTTK) a vydavateľstva Karpaty – Andrzej Łączyński.
8. Publikácie, ktorých autormi, redaktormi alebo recenzentmi sú členovia súťažnej poroty, sa nemôžu zúčastniť v súťaži.

II. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Predmetom hodnotenia poroty budú publikácie prihlásené do súťaže, ktorých rozsah zodpovedá minimálne jednému viazanému vydavateľskému hárku A1 alebo B1 (napr. 16 strán A5 alebo 16 strán B5). Táto požiadavka sa netýka máp prihlásených do súťaže.
2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí vydávajú, objednávajú alebo distribuujú turistické, vlastivedné, populárno-vedecké a iné publikácie o horách alebo s horskou tematikou.
Publikáciu do súťaže môže prihlásiť:
– vydavateľ,
– poľský predstaviteľ zahraničného vydavateľa,
– objednávateľ publikácie,
– autor (autori),
– profesijné združenie,
– národný park alebo chránená krajinná oblasť,
– územná samospráva,
– občianske združenie alebo organizácia,
– veľkoobchod turistických publikácií,
– iné neuvedené inštitúcie a organizácie s predchádzajúcim súhlasom COTG PTTK v Krakove.
Korešpondenčná adresa: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków alebo poczta@cotg.pttk.pl, tel. číslo +48 12 422 28 40 klapka 10.
3. Každý prihlasovateľ môže prihlásiť do súťaže ľubovoľný počet publikácií, ktoré sa ukázali v tlači s dátumom vydania od roku 2017 (vrátane). Nemôžu byť prihlásené tie isté vydania publikácií (alebo ich ďalšie vydania bez podstatných zmien), ktoré sa zúčastnili na predchádzajúcich ročníkoch súťaže. V prípade viaczväzkových publikácií (encyklopédie a iné) môžu byť do súťaže zaradené celé, aj keď ich prvé zväzky vyšli pred rokom 2017, ale posledné zväzky boli vydané po roku 2017.
4. Publikácie s horskou tematikou prihlásené do súťaže bude porota hodnotiť bez ohľadu na jazyk v nasledujúcich kategóriách:
I. albumy,
II. turistický sprievodca,
III. populárno-vedecké publikácie, monografie a iné,
IV. umelecká próza a poézia,
V. časopisy,
VI. mapy,
VII. atlasy, encyklopédie alebo onomastické (toponymické) a prírodovedné slovníky a iné.
5. Podmienkou účasti v súťaži je:
– zaslať alebo doručiť prihlášku v podobnom termíne ako v minulých rokoch. V 6. ročníku súťaže je to do 20 septembra 2021 (vrátane). Prihlasovací formulár (prihláška) musí byť vyplnený pre každú prihlásenú publikáciu zvlášť. Spolu s formulárom je potrebné poslať alebo doručiť jeden exemplár prihlásenej publikácie na adresu:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 31-010 Kraków,
Poľsko, ul. Jagiellońska 6, s dopiskom: KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”;
– 20. september roku, v ktorom je organizovaná súťaž, je dátum,kedy sa prihlášky a prihlásené publikácie musia byť doručené na uvedenú adresu.
6. Formulár prihlášky prístupný na nasledujúcich webových stránkach https//cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ a www.ksiazka.krakow.pl treba vyplniť nasledovne:
– plný názov alebo meno, priezvisko s adresou prihlasujúceho sa do súťaže, tel. číslo a e-mailová adresa;
– meno a priezvisko osoby oprávnenej kontaktovať organizátorov súťaže v mene prihlasujúceho sa do súťaže, jeho tel. číslo a e-mailová adresa;
– názov prihlásenej publikácie, jej autora (autorov), vydavateľa, miesto a rok vydania, číslo vydania alebo reedície, prípadne číslo ISBN alebo ISSN a súťažnú kategóriu, do ktorej je publikácia prihlásená. Publikácia môže byť prihlásená len do jednej zvolenej kategórie.
7. Prihlasujúci posielajú publikácie na vlastné náklady aj riziko, v obale, ktorý patrične zabezpečí zásielku pred poškodením.
8. Organizátori si vyhradzujú právo prípadnej zmeny súťažnej kategórie, do ktorej publikáciu prihlásil účastník súťaže, ak to vyplýva z jej chybnej kvalifikácie.
9. Organizátori si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže tie publikácie, ktoré nemajú charakter literatúry spojenej s tematikou hôr, alebo nespĺňajú súťažné podmienky. Tieto publikácie nebudú vrátené ich odosielateľom a budú darované na všeobecne prospešné ciele (knižnice, školy a iné).
10. Prihlásené publikácie hodnotí súťažná porota. Predmetom hodnotenia poroty bude vecný obsah publikácií, ich zaujímavá alebo málo známa tematika, ich užitočnosť, forma prezentácie predností opisovanej oblasti alebo tematiky a editorská úroveň.
11. V súťaži budú udelené tri hlavné ceny:
– predsedu predstavenstva PTTK,
– predsedu predstavenstva knižného veľtrhu v Krakove s. r. o.,
– predsedu Malopoľskej turistickej organizácie.
12. Ostatni laureáti súťaže dostanú čestné diplomy a trofej za prvé, druhé a tretie miesto v jednotlivých súťažných kategóriách a prípadne za najlepšiu publikáciu v poľštine, ak sa neumiestnila na prvom až treťom mieste v danej kategórii. Súťažná porota má právo neudeliť laureátom všetky ceny v jednotlivých kategóriách.
13. Organizátori súťaže, jej patróni, tlač, územná samospráva, organizácie a firmy spojené s horami alebo horskou turistikou majú možnosť priznať laureátom okrem hlavných miest taktiež zvláštne ocenenie.
Vydavatelia, ktorí sa zúčastnia súťaže piatykrát, dostanú zvláštne pamätné diplomy.
14. Vydavateľstvá, ktoré získali hlavné ceny, sú laureátmi súťaže alebo získali v nej ocenenie , môžu mať v ďalších edíciách alebo v dotlači, v materiáloch, ktoré ich reklamujú alebo na nálepkách svojich vydavateľstiev umiestnené informácie o hlavnej cene, obsadenom mieste alebo vyznamenaní s reprodukciou loga súťaže zaslaného organizátormi v elektronickej podobe.
15. Zoznam udelených hlavných cien, laureátov a vyznamenaných bude sprístupnený najneskôr v utorok v týždni, v ktorom sa začína budúci Medzinárodný knižný veľtrh v Krakove (v roku 2021 to bude 12. október) na uvedených internetových stránkach http://ow.wierchy.cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ a www.ksiazka.krakow.pl a zároveň bude zaslaný na elektronické adresy účastníkov súťaže, ktoré uviedli v prihláškach.
16. Slávnostné odovzdávanie hlavných ocenení, čestných sošiek a diplomov, ako aj vyznamenaní sa bude konať tretí deň budúceho Medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove a bude spojené s ich termínom. V roku 2021 počas 24. medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove to bude sobota 16. októbra (miestnosť a čas stretnutia budú oznámené účastníkom súťaže do 12. októbra 2021). Účastníci súťaže, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť spomínanej slávnosti, dostanú ocenenie alebo diplom poštou.
17. Tieto súťažné pravidlá sú prístupné na internetových stránkach http://ow.wierchy.cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ a ksiazka.krakow.pl, kde budú taktiež uverejnené všetky priebežné informácie týkajúce sa priebehu súťaže.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Organizátori si vyhradzujú právo propagovať súťaž v médiách s bezplatným využitím publikácií prihlásených do súťaže.
2. Zaslané publikácie nebudú po ukončení súťaže vrátené prihlasovateľom, ale budú bezplatne odovzdané do zbierok Centrálnej horskej knižnice PTTK (druhej najväčšej knižnice tohto typu v Európe), ul. Jagiellońska 6 v Krakove, kde budú sprístupnené čitateľom podľa všeobecne platných pravidiel.
3. Členovia súťažnej poroty a organizátori súťaže nedostávajú finančnú odmenu za prácu spojenú so súťažou.
4. Zasadnutia súťažnej poroty sú protokolované a sprístupnené všetkým členom súťažnej poroty, ako aj organizátorom v písomnej forme najneskôr do 5 pracovných dní po ukončení zasadnutia.
Tieto súťažné pravidlá nadobúdajú platnosť 20. júla 2016, so zmenami zavedenými do 1. januára 2021.

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK