Konkurs im Walerego Goetla na najlepszą
pracę doktorską o tematyce górskiej

Konkurs im Walerego Goetla na najlepszą
pracę doktorską o tematyce górskiej

Najlepsza praca doktorska o tematyce górskiej

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie organizuje Konkurs im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac poświęconych szeroko rozumianej tematyce górskiej (góry Polski i świata) w dwóch kategoriach:

 • Nauki humanistyczne (V edycja Konkursu – 2023 rok)
 • Nauki przyrodnicze (VI edycja Konkursu – 2024 rok)

Konkurs odbywa się cyklicznie, co 4 lata, przy czym w jednym roku oceniane są prace tylko z jednej kategorii.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione po 1.01.2019 i dotąd niezgłoszone

Dla najlepszej pracy przewidziana jest nagroda w wysokości 4000 zł.
Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 1500 zł.

Warunkiem uczestnictwa w V Edycji Konkursu jest złożenie w terminie do 8 września 2023 roku:

 • egzemplarza pracy (w wersji papierowej i elektronicznej)
 • danych o autorze (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail)
 • zaświadczenia potwierdzającego, że obrona pracy odbyła się po 1.01.2019 r.
 • recenzji pracy

Więcej informacji w zakładce „REGULAMIN”.

Goetel Walery (1889–1972). Geolog, taternik, narciarz, wybitny działacz taternicki, turystyczny i sportowy, jeden z czołowych działaczy w dziedzinie ochrony przyrody w Polsce i Europie, organizator nauki (w skali polskiej i międzynarodowej). Profesor i rektor AGH.
Studia geologiczne odbył w Krakowie na UJ i w Wiedniu. Badania geologiczne prowadził głównie w Tatrach i na Podtatrzu. W Tatry przyjechał po raz pierwszy w 1906 r. Taternictwo uprawiał w latach 1907-14, głównie w towarzystwie swego brata Ferdynanda oraz Mieczysława Świerza i Władysława Kulczyńskiego juniora, dokonując szeregu nowych wejść od Rohaczy po Czarny Szczyt.
Od 1907 był członkiem Klubu Kilimandżaro i Sekcji Turystycznej TT, w 1919-21 i 1935-35 prezesem Sekcji Turystycznej PTT, a w 1939 prezesem Klubu Wysokogórskiego. Był współzałożycielem i przez wiele lat działaczem Międzynarodowej Unii Towarzystw Alpinistycznych (UIAA).
Od 1914 r. był jednym z najbardziej aktywnych działaczy TT, potem PTT, najpierw w Komisji do Robót w Tatrach i Przewodnictwa, później także w innych komisjach, a od 1918 w Zarządzie Głównym, w 1919-36 i 1947-50 jako wiceprezes, a w 1936-47 jako prezes. w latach 1928-49 był redaktorem „Wierchów”, a od roku 1950 do śmierci przewodniczącym ich komitetu redakcyjnego. W PTTK był długoletnim przewodniczącym Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego (1950-1972).
Na tematy turystyczne oraz o PTT i PTTK ogłosił liczne artykuły sprawozdawcze, programowe i wspomnieniowe, najpierw w „Pamiętniku TT” potem w „Wierchach” i wielu innych czasopismach. Jest też autorem wielu wspomnień o ludziach związanych z Tatrami.
Jedną z najważniejszych dziedzin działalności Goetla była ochrona przyrody, początkowo zwłaszcza Tatr, potem również w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. Od 1922 r. był członkiem Państwowej Komisji Ochrony Przyrody (PKOP), przekształconej w 1925 r. w Państwową Radę Ochrony Przyrody (PROP).
Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia polskie i zagraniczne. W 1933 r. został członkiem honorowym PTT i STPTT (potem Klubu Wysokogórskiego), w 1935 r. Club Alpin Français, a w 1950 PTTK. W 1973 r. schronisku PTTK na Hali Ornak nadano jego imię i umieszczono tablicę pamiątkową.

 

Prace zgłoszone do V edycji Konkursu, w kategorii nauki humanistyczne:

 1. Katarzyna Janik-Domagała, Uwarunkowania i konteksty turystycznej i wspinaczkowej działalności Polek w Tatrach do 1939 r., Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu; promotor pracy: prof. dr hab. Ewa Roszkowska, Kraków 2022.
 2. Marek Liszka, Dziedzictwo i tożsamość kulturowa górali polskiej Orawy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny; promotor pracy: dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, prof. AIK, promotor pomocniczy dr Krzysztof Duda, Kraków 2019.
 3. Anna Pigoń, Kobiety w literaturze o Tatrach do 1999 r., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej; promotor pracy: dr hab. Ewa Grzęda, Wrocław 2021.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz podanie wyniku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na stronie www.cotg.pttk.pl nastąpi do 31 maja 2024 r.

 

Komunikat
o wynikach konkursu na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej
w kategorii nauki o Ziemi − edycja 2021

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK informuje, że do czwartej edycji konkursu, obejmującej prace doktorskie z zakresu nauk o Ziemi, zgłoszono następujące rozprawy:

 • Amelia Lewandowska, Zróżnicowanie geograficzne różanecznika alpejskiego i różanecznika wschodniokarpackiego w górach Środkowej Europy;
 • Anna Chrobak-Žuffová, Analiza i ocena potencjału geoturystycznego Podtatrza;
 • Karol Majewski, Geologiczne uwarunkowania występowania wypływów wód i przestrzennego zróżnicowania ich parametrów fizykochemicznych w zachodniej części Podhala;
 • Krzysztof Senderak, Zapis warunków środowiskowych w strukturze wewnętrznej stoków usypiskowych południowego Spitsbergenu;
 • Dominika Stan, Litologiczne i paleoklimatyczne warunki kształtowania peryglacjalnych pokryw zwietrzelinowych w Sudetach Wschodnich.

Jury konkursu w składzie prof.: Joanna Pociask-Karteczka, Zbigniew Mirek, Zbigniew Wójcik postanowiło przyznać pierwsze miejsce pracy dr Amelii Lewandowskiej. Przyznano również wyróżnienie – dr Annie Chrobak-Žuffovej.

Gratulujemy!

Zgodnie z regulaminem konkursu praca dr Amelii Lewandowskiej honorowana jest nagrodą w kwocie 3000 zł, a praca dr Anny Chrobak-Žuffovej wyróżnieniem w wysokości 1000 zł.

Laureaci zostaną poinformowani o dacie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

Kraków, 1 marca 2022 r.

Jerzy Kapłon
Dyrektor COTG PTTK

 

Komunikat
o wynikach konkursu na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej
w kategorii nauki humanistyczne − edycja 2019

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK informuje, że do trzeciej edycji konkursu, obejmującej prace doktorskie z zakresu nauk humanistycznych, zgłoszono następujące rozprawy:

 • Ceklarz Katarzyna, Sebastian Flizak – etnograf i ludoznawca na tle swojej epoki. Biografia antropologiczna
 • Cieśla Magda, Paleolit Środkowy w Karpatach Zachodnich
 • Dominek Iwona, Władysław Krygowski (1906-1998) życie – działalność – twórczość
 • Grabowski Michał, Spiski tatrzańskie – próba monografii
 • Hibner Joanna, Wpływ kolei linowych na strukturę ruchu turystycznego w Tatrach

Jury konkursu w składzie prof. Ewa Grzęda, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Julian Dybiec, Bolesław Faron, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zdzisław J. Ryn, Zbigniew J. Wójcik, Janusz Zdebski, Franciszek Ziejka postanowiło przyznać pierwsze miejsce pracy dr Iwony Dominek. Przyznano również dwa wyróżnienia: dr Katarzynie Ceklarz i dr. Michałowi Grabowskiemu.

Zgodnie z regulaminem konkursu praca dr Iwony Dominek honorowana jest nagrodą w kwocie 3000 zł, a prace dr Katarzyny Ceklarz i dr. Michała Grabowskiego wyróżnieniami w wysokości 1000 zł.

Laureaci zostaną poinformowani o dacie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

Kraków, 9 marca 2020 r.

Jerzy Kapłon
Dyrektor COTG PTTK

 

Komunikat
o wynikach konkursu na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej
w kategorii nauki o Ziemi − edycja 2017

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK informuje, że do drugiej edycji konkursu, obejmującej prace doktorskie z zakresu nauk o Ziemi, zgłoszono następujące rozprawy:

 • Barmuta Maria, Procesy i zjawiska związane z tektoniką płyt w wybranych rejonach Polski Południowej i obszarów przyległych w aspekcie geoturystycznym
 • Chmielowska Dorota, Poligeneza glin na stożkach fluwioglacjalnych Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej
 • Glina Bartłomiej, Przestrzenne zróżnicowanie płytkich gleb organicznych Gór Stołowych jako wynik antropogenicznych przeobrażeń
 • Kowalczyk Tomasz, Flora roślin naczyniowych i stosunki fitogeograficzne Pogórza Leskiego
 • Płaczkowska Eliza, Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)
 • Szczygieł Jacek, Uwarunkowania strukturalne rozwoju jaskiń tatrzańskich w świetle rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej

Jury konkursu w składzie prof.: Joanna Pociask-Karteczka, Zbigniew Mirek, Zbigniew Wójcik postanowiło przyznać pierwsze miejsce pracy dr Doroty Chmielowskiej. Przyznano również dwa wyróżnienia: dr. Jackowi Szczygłowi i dr. Tomaszowi Kowalczykowi.

Gratulujemy!

Zgodnie z regulaminem konkursu praca dr Doroty Chmielowskiej honorowana jest nagrodą w kwocie 3000 zł, a prace dr Jacka Szczygła i Tomasza Kowalczyka wyróżnieniami w wysokości 1000 zł.

Laureaci zostaną poinformowani o dacie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

Kraków, 27 lutego 2018 r.

Jerzy Kapłon
Dyrektor COTG PTTK

 

Komunikat
o wynikach konkursu na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej
w kategorii nauk humanistycznych − edycja 2016

         Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK informuje niniejszym, że do pierwszej edycji konkursu, obejmującej dysertacje doktorskie z zakresu nauk humanistycznych, zgłoszono następujące rozprawy:

 • Iwony Cybuli, Turystyka tatrzańska w tygodniku warszawskim „Wędrowiec” (1863-1906), obronioną na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku 2014;
 • Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok, Konceptualizacja przestrzeni górskiej na przykładzie polskiego nazewnictwa Tatr, obronioną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2013;
 • Anny Szeligi, Kazimierz Sosnowski (1875-1954). Życie − działalność − twórczość, obronioną na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku 2016.

         Jury konkursu w składzie prof. Ewa Grzęda, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Julian Dybiec, Bolesław Faron, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zdzisław J. Ryn, Zbigniew J. Wójcik, Janusz Zdebski, Franciszek Ziejka postanowiło przyznać pierwsze miejsce pracy dr Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok, drugie miejsce pracy dr Anny Szeligi, trzecie pracy dr Iwony Cybuli.

         Zgodnie z regulaminem konkursu praca dr Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok honorowana jest nagrodą w kwocie 5000 zł, a praca dr Anny Szeligi wyróżnieniem w wysokości 1000 zł. Decyzją fundatora nagrody, tj. Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, prace obu laureatek zostaną − po niezbędnych adaptacjach − opublikowane w formie osobnych wydawnictw.

         Kraków, 25 stycznia 2017 r.

Jerzy Kapłon
Dyrektor COTG PTTK

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK