Międzynarodowy Konkurs
"Najlepsze wydawnictwa o górach"

Konkurs
"Najlepsze wydawnictwa o górach"

Wstęp PL

7. Międzynarodowy Konkurs „Najlepsze wydawnictwa o górach”, Kraków 2022

W ramach 25. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (27-30 października 2022 roku) został ogłoszony 7. MIĘDZYNARODOWY KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, którego organizatorami są Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, histo-ria, zabytki, etnografia i innej), które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2018 roku (włącznie). W przypadku wydawnictw wielo-tomowych (encyklopedie i inne), dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2018 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2018 roku.

Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym ję-zyku albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, mono-grafie, czasopisma, prozę literacką i poezję o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiek-tów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wy-dawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szcze-góły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie i for-mularzu zgłoszenia. Są one również dostępne na stronach https://ow.wierchy.cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ oraz www.ksiazka.krakow.pl.

Wydawcy, którzy będą uczestniczyć w Konkursie po raz piąty otrzy-mają specjalne pamiątkowe dyplomy.

W 6. Konkursie w 2021 roku brało udział 45 wydawców z ośmiu kra-jów (Austria, Bułgaria, Czechy, Kanada, Polska, Słowacja, Ukraina i Wielka Brytania), którzy zgłosili do Konkursu 116 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z Austrii, Bułgarii, Czech, Kanady, Polski, Słowacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 20 września 2022 roku (włącznie).

Dzień 20 września roku, w którym organizowany jest Konkurs jest terminem, w którym formularze zgłoszenia i egzemplarze zgłoszonych wydawnictw muszą znaleźć się pod adresem:

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków z dopiskiem KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”.

ORGANIZATORZY

RODO. Dane adresowe Państwa Firmy pochodzą z uczestnictwa w dotychczasowych Mię-dzynarodowych Konkursach „Najlepsze wydawnictwa o górach” odbywających się corocz-nie w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie albo z informacji pochodzą-cej z Państwa publikacji czy strony internetowej. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatorów Konkursu przy organizacji wszystkich jego etapów i nie będą przeka-zywane osobom trzecim. Jeśli Państwa Firma będzie chciała zrezygnować z otrzymywania korespondencji w sprawie tego Konkursu lub poprawić dane swojej Firmy, w każdej chwili może przekazać taką decyzję na adres jego Organizatorów. Administrato-rami danych są Organizatorzy Konkursu:
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a, poczta@cotg.pttk.pl;
Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński, 30-043 Kraków ul. Biernackiego 17/39, wydawnictwo.karpaty@gmail.com;
Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, iod@targi.krakow.pl.

 

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK