WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Etyka wydawnicza

Oficyna Wydawnicza „Wierchy” przeciwdziała nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodnie z zaleceniami Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Cope – Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/. Wszelkie teksty przed podjęciem decyzji o ich publikacji są oceniane pod kątem wartości naukowej, rzetelności oraz etyki wydawniczej. Autor zobowiązany jest do złożenia tekstu według wyznaczonych standardów wydawniczych. Publikacja ma za podstawę prawną umowę na wydanie tekstu zawartą pomiędzy Autorem a Dyrektorem COTG PTTK.

Wydawca:

 • kontroluje stosowanie standardów wydawniczych i zasad etyki publikacyjnej oraz zapobiega niedozwolonym praktykom,
 • przestrzega zasady fair play, teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym, a rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów nie wpływają na ocenę tekstów,
 • decyduje o przyjęciu tekstu do druku, biorąc pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej tekstu, jego oryginalności i przejrzystości wywodu,
 • gwarantuje poufność wysłanych tekstów, do których dostęp będą mieli jedynie redaktorzy, członkowie Komisji Wydawniczej, recenzenci oraz inne osoby biorące udział w procesie wydawniczym,
 • ma prawo wycofać publikację nawet po jej wydaniu w wypadku, gdy istnieją dowody o braku wiarygodności wyników badań, praca obarczona jest niezamierzonymi błędami metodologicznymi lub błędami w obliczeniach oraz gdy praca nosi znamiona plagiatu i narusza zasady etyki wydawniczej,
 • gwarantuje, że nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody Autorów w żaden sposób wykorzystane przez pracowników wydawnictwa i osoby biorące udział w procesie wydawniczym.

Autor:

 • zobowiązany jest do rzetelnego opisu badań oraz obiektywnej interpretacji wyników (praca musi zawierać informacje dotyczące wykorzystanych źródeł; prezentowanie i interpretowanie danych niezgodne z zasadami etyki publikacyjnej może skutkować wycofaniem pracy z publikacji),
 • zgłasza do publikacji jedynie własne, oryginalne teksty (wszelkie badania, stwierdzenia i fragmenty tekstów cudzego autorstwa powinny być oznaczone jako cytat; wszelkie formy plagiatu lub fałszerstwa są niedopuszczalne),
 • jest zobowiązany do udostępnienia nieprzetworzonych wyników swoich badań nawet po opublikowaniu pracy, jeśli zostanie o to poproszony,
 • zgłaszając do publikacji teksty wieloautorskie, ma obowiązek ujawnić wkład poszczególnych Autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji Autorów oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu; hostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.),
 • zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje wykorzystane przy tworzeniu tekstu,
 • zobowiązany jest do załączenia potwierdzenia prawa do wykorzystania wszelkich materiałów ilustracyjnych, kartograficznych i innych, będących cudzego autorstwa i własności,
 • zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wydawcę o odkryciu znaczących błędów lub nieścisłości w swoim tekście i skorygowania przy kolejnym wydaniu lub dodruku.

Redaktor naukowy (w przypadku publikacji zbiorowych):

 • decyduje, które materiały zostaną umieszczone w monografii, kierując się wartością naukową tekstu, oryginalnością ujęcia problemu i przejrzystością wywodu,
 • dba o rzetelność naukową publikowanych tekstów, może nanosić stosowne zmiany i poprawki, a w przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) podejmuje decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej,
 •  upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie publikacji akceptują jej kształt po redakcji naukowej,
 • może wycofać  tekst z publikacji, gdy istnieją dowody o braku wiarygodności wyników badań, praca obarczona jest niezamierzonymi błędami metodologicznymi lub błędami w obliczeniach oraz gdy praca nosi znamiona plagiatu i narusza zasady etyki wydawniczej.

Recenzent:

 • zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie; jeżeli z danych względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym Wydawcę,
 • zobowiązany jest do przestrzegania zasady poufności (do prac mają dostęp jedynie osoby biorące udział w procesie wydawniczym),
 • przestrzega zasady obiektywności (niedopuszczalna jest personalna krytyka Autora pracy, a wszystkie uwagi zawarte w recenzji powinny zostać odpowiednio uargumentowane),
 • powinien, jeśli zachodzi taka potrzeba, wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez Autora, zobowiązany jest też wskazać i zgłosić Wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac,
 • nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści, nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku kiedy może występować konflikt interesów pomiędzy Recenzentem a Autorem.

 

Oficyna Wydawnicza „Wierchy”
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: (12) 4221557 w. 26
poczta@cotg.pttk.pl