WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Procedura recenzji

  1. Zgłoszone do redakcji teksty podlegają wstępnej ocenie Komisji Wydawniczej. Wybiera ona z własnego grona osobę, która ocenia tekst pod kątem oryginalności, braku przesłanek wskazujących na plagiat oraz braku zależności tekstu od innych prac (kompilacyjny charakter), a następnie przedstawia Komisji swoje wnioski.
  2. Zgłoszony do redakcji tekst zostaje poddany weryfikacji przez program Antyplagiat. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Autor proszony jest o ich wyjaśnienie.
  3. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji praca trafia do recenzji. Monografie naukowe są poddawane ocenie dwóch recenzentów, którzy są specjalistami w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora habilitowanego. Wydawnictwo wybiera Recenzentów spośród osób zaproponowanych przez Komitet Wydawniczy. Jeśli do tygodnia wybrany Recenzent nie potwierdzi napisania recenzji, wyznaczana jest inna osoba.
  4. OW „Wierchy” stosuje procedurę double-blind review process, co oznacza, że Recenzenci i Autor nie znają swojej tożsamości.
  5. Z Recenzentami podpisane zostają odpowiednie umowy uwzględniające ich wynagrodzenie w zależności od objętości ocenianego tekstu. W umowach zawarta jest również deklaracja o rzetelności Recenzenta, bezstronności oraz braku konfliktu interesów. Recenzenci w zależności od objętości tekstu w ciągu 1-3 miesięcy tworzą szczegółowe, wyczerpujące recenzje wskazujące na wszelkie braki i uchybienia w warsztacie pracy oraz wypełniają ankietę recenzencką. Dwie negatywne recenzje wykluczają pracę z dalszych prac wydawniczych. W przypadku rozbieżnych recenzji o druku pracy decyduje Komisja Wydawnicza.
  6. Autor w ciągu miesiąca jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag zamieszczonych w recenzjach. Po uzgodnieniu ostatecznej wersji tekstu praca przechodzi do dalszych etapów procesu wydawniczego.
Oficyna Wydawnicza „Wierchy”
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: (12) 4221557 w. 26
poczta@cotg.pttk.pl