WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Serie wydawnicze

W Oficynie Wydawniczej „Wierchy” obecnie rozwijane są dwie serie wydawnicze. Pierwsza, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie składająca się już z ponad 30 tytułów, zawiera w sobie 8 tomów recenzowanych monografii etnograficznych Kultura ludowa Górali (dziewiąty w przygotowaniu). Każda książka stanowi szczegółowy opis kultury materialnej i duchowej poszczególnych grup etnicznych zamieszkujących polską część Karpat. Celem serii jest stworzenie całościowego obrazu kultury ludowej polskich górali, co ułatwi w przyszłości prowadzenie badań komparatystycznych w tej dziedzinie. Troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego góralszczyzny jest realizacją podstawowych założeń leżących u podstaw najpierw działalności PTT, następnie PTTK.

Drugą serię stanowi cykl wydawniczy Pro Memoria  o charakterze historycznym, poświęcony wybitnym postaciom związanym z krajoznawstwem, turystyką i etnografią. Dotychczas ukazało się  9 tomów poświęconych: Waleremu Goetelowi, Tadeuszawi Staichowi, Jerzemu Harasymowiczowi, Janowi Gwalbertowi Pawlikowskiemu, Władysławowi Orkanowi, Kazimierzowi Sosnowskiemu, Urszuli Janickiej-Krzywdzie, ks. Jerzemu Pawlikowi oraz Sebastianowi Flizakowi.

Oficyna Wydawnicza „Wierchy”
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: (12) 4221557 w. 26
poczta@cotg.pttk.pl