WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Procedura wydawnicza

 1. OW „Wierchy” rozpatruje możliwość wydania publikacji zgodnych z profilem swojej działalności.
 2. Zgłoszenie publikacji odbywa się drogą mailową przez przesłanie pliku na adres klosok@cotg.pttk.pl
 3. Plik powinien zawierać krótki opis publikacji, szczegółowe określenie autorstwa, spis treści, pełny tekst publikacji, informacje dotyczące materiałów ilustracyjnych oraz określenie możliwości ich wykorzystania.
 4. Publikacja zostaje poddana weryfikacji przez program Antyplagiat oraz wstępnej ocenie Komitetu Wydawniczego pod względem oryginalności i zgodności z profilem OW „Wierchy”.
 5. Po wstępnej akceptacji zgłoszony tekst zostaje poddany recenzji zgodnie z ustaloną przez OW „Wierchy” procedurą.
 6. Na podstawie recenzji zostaje podjęta ostateczna decyzja o publikacji tekstu. W przypadku rezygnacji z druku Autor zostaje niezwłocznie o niej powiadomiony, a OW „Wierchy” zobowiązuje się, że nie wykorzysta w żaden sposób nadesłanych materiałów.
 7. Autor ustosunkowuje się do uwag zamieszczonych w recenzjach i ustala z redakcją ostateczną formę tekstu.
 8. Zostaje podpisana umowa wydawnicza z Autorem o przeniesienie lub nabycie praw autorskich.
 9. OW „Wierchy” podejmuję decyzję o umieszczeniu pracy w serii wydawniczej lub zleca wykonanie projektu graficznego wnętrza i okładki publikacji.
 10. Tekst zostaje podany redakcji, a zakres wprowadzonych zmian redaktor uzgadnia z Autorem.
 11. Redakcja techniczna i korekta językowa tekstu realizowane są przez osoby wskazane przez OW „Wierchy”.
 12. Autor dokonuje ostatecznej autoryzacji tekstu na złamanym tekście.
 13. Druk publikacji odbywa się w drukarni wybranej prze OW „Wierchy”.
 14. OW „Wierchy” przyjmuje nakład do magazynu oraz wydaje Autorowi egzemplarze autorskie zgodnie z zapisami w umowie wydawniczej.
 15. OW „Wierchy” decyduje o nakładzie, cenie sprzedaży, sposobach dystrybucji i promocji publikacji.
Oficyna Wydawnicza „Wierchy”
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: (12) 4221557 w. 26
poczta@cotg.pttk.pl